bip_menu_top
print

2013-03-29 10:05:18

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozubach wraz z utwardzeniem części terenu".

RW.VI.271.4.2013                                       Data: 28.03.2013 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.4.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozubach wraz z utwardzeniem części terenu".

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 10, złożonej przez Wykonawcę:
 
Bud Trans Roboty Budowlano - Drogowe
Maria Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz 

który zaoferował cenę: 522.563,81 zł., słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzyu złote i osiemdziesiąt jeden groszy.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.
  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1:
P.H.B. ZAMBUD II Bartłomiej Biniek
ul. Oksińskiego 62
98 - 200 Sieradz

  
Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 2:
Zakład Remontowo - Budowlany
POLBUD Andrzej Podsiadły
ul. Dworska 19
98 - 200 Sieradz
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach
kryterium cena - 100%: 80,47 pkt.

   

Oferta nr 3:
Zakład Remontowo - Budowlany
Wiesław Wnuk
Mogilno Małe 35
95 - 082 Dobroń
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach
kryterium cena - 100%: 85,97 pkt.

Oferta nr 4:
Zakład Usług Budowlanych Kluska Krzysztof
ul. Mickiewicza 2/4
98 - 332 Rząśnia
  

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 78,96 pkt.Oferta nr 5:
P.P.H.U. Cech - Mar Mariusz Chrzanowski
Zelówek 36
97 - 425 Zelów
 
Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 6:
F.H.U. KUTYNIA Tomasz Kutynia
ul. Kuźniczaka
42 - 152 Opatów
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 92,90 pkt.Oferta nr 7:
KROSBUD Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 7
97 - 400 Bełchatów

Oferta nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 8:
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana"
ul. Górnicza 30/36
91 - 765 Łódź
 
Oferta nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 9:
Zakład Usługowo Produkcyjny Henryk Kuźniak
ul. Okrzei 1
98 - 100 Łask

  
Oferta nie podlegała punktacji.

 


Oferta nr 10:
Bud Trans Roboty Budowlano - Drogowe
Maria Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.
Oferta nr 11:
F.H.U. BUD - GIPS Zbigniew Borek
Luciejów 103
98 - 113 Buczek
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 71,64 pkt.

Oferta nr 12:
ROL - BUD Elżbieta Grabiszewska
ul. Praga 50
97 - 420 Szczerców
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 89,45 pkt.Oferta nr 13:
DARK - BUD Usługi Remontowo - Budowlane
Redzeń I 11
98 - 260 Burzenin
 
Oferta nie podlegała punktacji.
 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

 
I. DARK - BUD Usługi Remontowo - Budowlane, Redzeń I 11, 98 - 260 Burzenin
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 
Uzasadnienie prawne:
Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w toku postępowania żądał:

1. Wykazu wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych podobnego rodzaju polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej typu: świetlice, przedszkola, szkoły, szpitale, budynki biurowe, budynki zbiorowego zamieszkania z załączeniem dokumentów, z których winno jednoznacznie wynikać, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, terminowo i prawidłowo ukończone wraz z określeniem zakresu robót, a wartość brutto każdej z nich wynosiła co najmniej 70% wysokości proponowanej ceny ofertowej,

w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia
 
Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty, a w szczególności: List referencyjny z dnia 15.09.2010 r. wskazują, że wartość wykonywanych przez Wykonawcę prac stanowi 69% wysokości ceny ofertowej, a więc są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
   
 

II. P.P.H.U. Cech - Mar Mariusz Chrzanowski, Zelówek 36, 97 - 425 Zelów
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 
Uzasadnienie prawne:
Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający w toku postępowania żądał dysponowania:

- co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

- co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

- co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie;

- co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie.
 
Przedłożony przez Wykonawcę wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności kierowały robotami budowlanymi, nie zawiera osoby uprawnionej do kierowania robotami w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie, zaś z treści złozonej oferty nie wynika aby Wykonawca dysponował ww. osobą.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
 
 

 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
 
I. Zakład Usługowo Produkcyjny - Henryk Kuźniak, ul. Okrzei 1, 98 - 100 Łask
Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia.
     
Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
W toku postępowania, Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą, szczegółowego kosztorysu ofertowego - zgodnie z postanowieniami Działu IX - Dokumenty o oświadczenia wymagane od Wykonawców, pkt.3 - Inne wymagane dokumenty - SIWZ.

Złożony przez Wykonawcę dokument, sporządzony został metodą kalkulacji uproszczonej, a więc jego treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

    

II. KROSBUD Sp. z o.o., ul. Brzozowa 7, 97 - 400 Bełchatów
Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia.
       
Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
Złożony przez Wykonawcę szczegółowy Kosztorys ofertowy - branża: remontowo - budowlana, w poz. 6 d.1 - Demontaż. Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym, zawierał kalkulację robocizny, materiałów oraz sprzętu dla robót polegających na montażu przedmiotowej pozycji.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, ofertę Wykonawcy należało odrzucić z postępowania, jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

    

III. Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana", ul. Górnicza 30/36, 91 - 765 Łódź
Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia.
        
Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:

Złożony przez Wykonawcę szczegółowy kosztorys ofertowy - branża: ogólnobudowlana i instalacyjna - Stolarka okienna i drzwiowa - nie zawierał w opisie pozycji przedmiarowych wymiarów zastosowanej stolarki, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia określonego przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, na podstawie którego Wykonawca winien dokonać kalkulacji ceny oferty.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, ofertę Wykonawcy należało odrzucić z postępowania, jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
  
 

IV. P.H.B. ZAMBUD II Bartłomiej Biniek, ul. Oksińskiego 62, 98 - 200 Sieradz
Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia.
         
Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
Złożony przez Wykonawcę szczegółowy kosztorys ofertowy nie zawierał wskazania pozycji, w których uwzględniono:
- cegłę ceramiczną pełną na ścianach fundamentowych,
- cegłę ceramiczną pełną pod wieńce,
zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 01.03.2013 r.

Zamawiający pismem RW.VI.271.4.2013 z dnia 15.03.2013 r. wezwał ww. Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, które w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 19.03.2013 r., nie zostały dostarczone.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, ofertę Wykonawcy należało odrzucić z postępowania, jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
     

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

 
Wójt
Jezry Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 29.03.2013 10:05
Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2013 10:15
Liczba wyświetleń: 5169

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 29.03.2013 10:15 Dariusz Matuszkiewicz
2 Rozstrzygnięcie przetargu 29.03.2013 10:05 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom