bip_menu_top
print

2013-03-26 10:49:50

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Przebudowa i termomodernizacjia budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu".

RW.VI.271.3.2013                           Data: 25.03.2013 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.3.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa i termomodernizacjia budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu".


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4, złożonej przez Wykonawcę:

KONSORCJUM
Lider:
„W i B" s.c.
ul. Piastowska 2/16
98 - 200 Sieradz

Partner:
ENVIRO-SERWIS s.c.
ul. Polna 6
98 - 200 Sieradz

który zaoferował cenę: 749.177,91 zł., słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.


            W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe
REMAR Rafał Makowski
ul. Brandta 48
26 - 505 Orońsko

Oferta nie podlegała punktacji.
Oferta nr 2:
INET Artur Werbicki
ul. Warcka 6
98 - 200 Sieradz
 

Oferta nie podlegała punktacji.

 
Oferta nr 3:
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana"
ul. Górnicza 30/36
91 - 165 Łódź

 

Oferta nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 4:
Konsorcjum
Lider:
„W i B" s.c.
ul. Piastowska 2/16
98 - 200 Sieradz

Partner:
ENVIRO-SERWIS s.c.
ul. Polna 6
98 - 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.

Oferta nr 5:
Konsorcjum Firm:
BUDMAR Sp. z o.o. -
BUDMAR Firma Budowlana Marek Kamola
ul. Krańcowa 31 - 33A
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach
kryterium cena - 100%: 89,00 pkt.

Oferta nr 6:
Zakład Usługowo Produkcyjny
Henryk Kuźniak
ul. Okrzei 1
98 - 100 Łask

 

Oferta nie podlegała punktacji.

 

 

Oferta nr 7:
Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe
ANDROPEX S.J.
ul. Przybyszewskiego 199/205
93 - 120 Łódź
 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 94,09 pkt.

 

Oferta nr 8:
ROL - BUD Elżbieta Grabiszewska
ul. Praga 50
97 - 420 Szczerców

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 80,75 pkt.

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:
            - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

 
I. Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe REMAR Rafał Makowski, ul. Brandta 48, 26 - 505 Orońsko

Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 
Uzasadnienie faktyczne:
Złożony przez Wykonawcę szczegółowy kosztorys ofertowy nie zawierał pozycji przedmiarowych na podstawie którego winien zostać sporządzony, a w szczególności:
Kosztorys ofertowy - roboty elektryczne - poz.59:
- jest: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80mm o 4 wylotach - obmiar: 150szt
- winno być: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60mm - obmiar: 234szt.

Jednocześnie wskazać należy, iż Zamawiający nie mógł skorzystać z dyspozycji art.87, ust.2, pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z uwagi na niemożliwość ustalenia cen jednostkowych przedmiotowej pozycji w oparciu o treść złożonej oferty.

 
 

II. INET Artur Werbicki, ul. Warcka 6, 98 - 200 Sieradz
Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
W toku postępowania, Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą, szczegółowego kosztorysu ofertowego - zgodnie z postanowieniami Działu IX - Dokumenty o oświadczenia wymagane od Wykonawców, pkt.3 - Inne wymagane dokumenty - SIWZ.

Złożony przez Wykonawcę dokument, sporządzony został metodą kalkulacji uproszczonej, a więc jego treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  

III. Zakład Usługowo Produkcyjny - Henryk Kuźniak, ul. Okrzei 1, 98 - 100 Łask
Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia.
   
Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
W toku postępowania, Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą, szczegółowego kosztorysu ofertowego - zgodnie z postanowieniami Działu IX - Dokumenty o oświadczenia wymagane od Wykonawców, pkt.3 - Inne wymagane dokumenty - SIWZ.

Złożony przez Wykonawcę dokument, sporządzony został metodą kalkulacji uproszczonej, a więc jego treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

IV. Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana", ul. Górnicza 30/36, 91 - 165 Łódź
Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia.
       
Uzasadnienie prawne:
Art. 87, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
Złożony przez Wykonawcę szczegółowy kosztorys ofertowy nie zawierał pozycji przedmiarowych na podstawie którego winien zostać sporządzony, a w szczególności:
1. Kosztorys ofertowy - instalacje wod-kan - poz.:
- 7 d.1.1.1 - Rury przyłączne o śr.15mm do grzejników płytowych  - przerobienie istniejących podejść - obmiar: 22,00kpl.
- 64 d.1.1.3 - Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar - obmiar: 1kpl.
- poz. od 70 d.1.2.2 do poz. 107 d.1.3.

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 
Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 26.03.2013 10:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5000

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom