bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2013-02-15 15:13:49

Ogłoszenie o zamówieniu


Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozubach wraz z utwardzeniem części terenu.

Numer ogłoszenia: 64708 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
woj. łódzkie, tel. 43 6771002, faks 43 6771006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozubach wraz z utwardzeniem części terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest /Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozubach wraz z utwardzeniem części terenu/.
Objęty projektem budynek świetlicy zlokalizowany jest na działce Nr 683 w miejscowości Stare Kozuby, gm. Sędziejowice.

Zakres robót do wykonania:
1. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej:
- roboty rozbiórkowe: rozbiórka dachu, rozbiórka części ściany zewnętrznej,
- rozbiórka ścian wewnętrznych,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- wykonanie ścian parteru,
- wykonanie stropu nad parterem,
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- wykonanie elewacji,
- przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku,
- wymurowanie nowych ścian działowych,
- wykonanie nowych posadzek.
2. Utwardzenie części terenu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7,
45.21.50.00-7,
45.11.12.91-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12.000,00zł wg zasad określonych w Dziale XIII SIWZ

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia oraz dokumentów określonych w rozdziale IX SIWZ. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na zasadzie wykonawca /spełnia/ albo /nie spełnia/

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (rozpoczął i zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane podobnego rodzaju polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej typu: świetlice, przedszkola, szkoły, szpitale, budynki biurowe, budynki zbiorowego zamieszkania z załączeniem dokumentów, z których winno jednoznacznie wynikać, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, terminowo i prawidłowo ukończone wraz z określeniem zakresu robót, a wartość brutto każdej z nich wynosiła co najmniej 70% wysokości proponowanej ceny ofertowej,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia oraz dokumentów określonych w rozdziale IX SIWZ. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na zasadzie wykonawca /spełnia/ albo /nie spełnia/

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia gdy wykaże się dysponowaniem: - co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; - co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie; - co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia oraz dokumentów określonych w rozdziale IX SIWZ. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na zasadzie wykonawca /spełnia/ albo /nie spełnia/

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ. (W odniesieniu do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści formularza należy wymienić nazwy (firmy) wszystkich Wykonawców, natomiast podpis pod formularzem może być złożony przez Wykonawcę-pełnomocnika).
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
4) Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej,
5) Dokument wskazujący części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 7 do SIWZ (w przypadku nie wystąpienia podwykonawców wpisać /nie dotyczy/),
6) Kosztorys ofertowy,
7) Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IX SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek.
2) w przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian
3) Zmiany nazwy lub adresu Wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem.
4) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem:
- zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego spowodowanego zaistnieniem okoliczności mających wpływ na przebieg realizacji zamówienia, których nie można było przewidzieć w momencie jej podpisania;
- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych;
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- wstrzymania robót budowlanych przez uprawniony organ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, pokój nr 9-10 w godzinach pracy tj., 7:30 - 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.03.2013 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, - sekretariat (pokój nr 19).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający informuje, że złożył wniosek o dofinansowanie /Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozubach wraz z utwardzeniem części terenu/ w ramach działania 4.1.3 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania /Odnowa i rozwój wsi/ i została zawarta umowa o dofinansowanie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt
Jerzy Kotarski
RW.VI.271.4.2013                        Data: 26.02.2013 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozubach wraz z utwardzeniem części terenu" udzielam odpowiedzi:
 

Pytanie nr 1
            Wyposażenie widoczne na rys. A01 - stoliki, krzesełka w świetlicy i świetlicy małej, blat w pom. pomocniczym - jeżeli wchodzi w zakres przetargu, proszę o bliższy opis wymaganych parametrów.

Odpowiedź:
            Ww. wyposażenie nie wchodzi w zakres postępowania. Nie należy przyjmować go do wyceny oferty.

 

Pytanie nr 2
            Stojak na rowery zaznaczony na rys. M01 - czy w zakresie tego przetargu?

Odpowiedź:
            Stojak na rowery nie wchodzi w zakres postępowania Nie należy przyjmować go do wyceny oferty.

 

 
Pytanie nr 3
            Brakuje w załączonym przedmiarze ustawienia rusztowania. Jest tylko czas pracy, instalacja odgromowa, osłony z siatki.

Odpowiedź:
            W opisie Przedmiaru robót - poz. 153 - Czas pracy rusztowań, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ, wyszczególniono pozycje, dla których koniecznym jest użycie rusztowań.

            Wykonawca winien przyjąć do oferty wielkości kosztowe, w odniesieniu do poszczególnych pozycji opisu poz. 153 - Czas pracy rusztowań, na podstawie kalkulacji własnej wraz z uwzględnieniem montażu i demontażu rusztowań.Wójt
Jerzy KotarskiRW.VI.271.4.2013                                                    Data: 27.02.2013 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozubach wraz z utwardzeniem części terenu" udzielam odpowiedzi:
 

Pytanie nr 1
            Proszę o sprecyzowanie czy okna z wykazu stolarki przyjmujemy zgodnie z wykazem tj. ze szprosami czy bez a także czy drzwi aluminiowe zew. Przyjmujemy całe oszklone także ze szprosami czy bez, gdyż szprosy bardzo podnoszą cenę stolarki?

Odpowiedź:
            Do wyceny oferty, okna i drzwi aluminiowe zewnętrzne, należy przyjąć zgodnie z wykazem stolarki, tj. ze szprosami.

 

Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 15.02.2013 14:13
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2013 10:46
Liczba wyświetleń: 1788

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 26.02.2013 13:52 Dariusz Matuszkiewicz
2 Ogłoszenie o zamówieniu 20.02.2013 10:03 Dariusz Matuszkiewicz
3 Ogłoszenie o zamówieniu 15.02.2013 15:39 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom