bip_menu_top
print

2013-01-23 12:57:14

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej".

RW.VI.271.1.2013                                              Data: 23.01.2013 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Znak sprawy: RW.VI.271.1.2013, nazwa zadania: „Zakup energii elektrycznej". 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

W części I zamówienia:
Corrente Sp. z o.o. 
ul. Konotopska 4,
05-850 Ożarów Mazowiecki

który zaoferował cenę brutto: 343.856,49 zł., słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy.  
W części II zamówienia:
Corrente Sp. z o.o. 
ul. Konotopska 4,
05-850 Ożarów Mazowiecki
który zaoferował cenę brutto: 64.115,63 zł., słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto piętnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze.  

 
Oferty złożone przez w/w Wykonawcę spełniają warunki, jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców oraz uzyskały maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100% w poszczególnych częściach zamówienia.

 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
W części I zamówienia:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: cena - 100%

1

Energa Obrót S.A.
ul. Mikołaja Reja 29
80 - 870 Gdańsk
99,03

2

Corrente Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4,
05 - 850 Ożarów Mazowiecki
100,00

3

Grupa Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o.
ul. Prosta 32
00 - 838 Warszawa
Oferta nie podlegała ocenie

4

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6
35 - 959 Rzeszów
96,01

 

 
W części II zamówienia:
Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: cena - 100%

2

Corrente Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4,
05 - 850 Ożarów Mazowiecki
100,00

3

Grupa Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o.
ul. Prosta 32
00 - 838 Warszawa
Oferta nie podlegała ocenie

4

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6
35 - 959 Rzeszów
94,91

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

I. Grupa Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o., ul. Prosta 32, 00 - 838 Warszawa
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 
Uzasadnienie prawne:
Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
W oparciu o art.27, ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z nią, Zamawiający w treści SIWZ, zastrzegł formę pisemną.

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający uznaje zatem, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.

Ponadto Zamawiający zalecał, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów.
 
Wykonawca złożył ofertę, w której brakuje podpisu osoby upoważnionej na nw. dokumentach:
- formularzu ofertowym (w części I i II zamówienia),
- oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.22, ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
- oświadczeniu o niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom,
- oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art.24, ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

a strony dokumentów nie są ponumerowane, zatem treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - art.89, ust.1, pkt.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
Ponadto, oferta jest oświadczeniem woli i powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do dokonania tej czynności w imieniu wykonawcy. Zgodnie więc z przepisami art. 82, ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Przepis art.78, §1 Kodeksu cywilnego wskazuje natomiast, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

W tych warunkach, brak wymaganego podpisu na formularzach ofertowych i innych dokumentach, do których złożenia Wykonawca był zobowiązany, narusza przepisy zarówno Kodeksu cywilnego, jak i ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w związku z tym oferta taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Formularz oferty w żadnym wypadku nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na istnienie przesłanki skutkującej odrzuceniem oferty, Zamawiający uznał za niecelowe wezwanie Wykonawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w myśl art. 26, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umów dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy, których oferty zostały wybrane, zostaną powiadomieni o terminie podpisania umowy.

 


Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm).

Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 23.01.2013 12:57
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2013 12:59
Liczba wyświetleń: 4366

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 23.01.2013 12:57 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom