bip_menu_top
print

2012-10-11 11:20:42

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli


Samodzielne stanowisko pracy ds. Kontroli - podlega bezpośrednio Wójtowi  i  tworzone jest w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie gminy, a przy ich braku, przypisane zadania realizują pracownicy merytoryczni Urzędu na zasadach ustalonych w odrębnych uregulowaniach wewnętrznych i indywidualnych zakresach czynności, z możliwością powierzania funkcji kontrolnych podmiotowi zewnętrznemu.

1. Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli zapewnia Wójtowi obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Wójta w zakresie realizacji celów i zadań pod względem zgodności z prawem, efektywności, oszczędności i terminowości. 

2. Do podstawowych zadań stanowiska należy: 

1) prowadzenie spraw związanych wykonywaniem kontroli zarządczej I i II stopnia realizowanej przez Wójta, w tym prowadzenie dokumentacji, z uwzględnieniem odrębnych przepisów wewnętrznych w tym zakresie; 

2) przeprowadzanie kontroli w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie: 

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 

b) skuteczności i efektywności działania,

c) terminowości i wiarygodności sprawozdań,

d) ochrony zasobów, 

e) efektywności i skuteczności przepływu informacji, 

f) zarządzania ryzykiem; 

3) sporządzania protokołów z przeprowadzanych kontroli; 

4) przedkładanie Wójtowi informacji o prowadzonych kontrolach oraz projektów wystąpień pokontrolnych; 

5) czuwanie nad terminową realizacją zaleceń pokontrolnych oraz wykonywanie czynności sprawdzających ich realizację; 

6) przedkładanie Wójtowi rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności kontrolnej.

 

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Wiktor Komorowski
Data powstania: 11.10.2012 10:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2626

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom