bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2012-09-14 12:49:53

Ogloszenie o zamówieniu


Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem..

Numer ogłoszenia: 348396 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeskach
Brzeski 34
98-160 Sędziejowice
woj. łódzkie
tel. 665053771
faks 43 677 10 06.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis, zawierający minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, 05-420 Józefów, k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213 (wymóg na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).

3. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji:
- co najmniej 24 miesiące na samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem, bez limitu kilometrów,
- na specjalistyczny sprzęt pożarniczy - zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu.

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

5. Generalny Wykonawca w przypadku, o którym mowa w pkt.4, ponosi odpowiedzialność za wszelkie prace wykonane przez podwykonawców łącznie z udzieleniem gwarancji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 25.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia oraz dokumentów określonych w rozdziale IX SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia.

   

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostaw podobnego rodzaju, polegających na dostawie do jednostek ochrony przeciwpożarowej co najmniej 1 lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4x2 - każda. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia oraz dokumentów określonych w rozdziale IX SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia oraz dokumentów określonych w rozdziale IX SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia oraz dokumentów określonych w rozdziale IX SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia oraz dokumentów określonych w rozdziale IX SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) podpisany i wypełniony formularz specyfikacji technicznej oferowanego pojazdu - Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina.sedziejowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeskach
Brzeski 34
98 - 160 Sędziejowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.09.2012 godzina 10:00,

miejsce:
Oferty należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie, tj.:
Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice, pokój nr 19 (sekretariat), I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
PREZES
Cezary Pietrzak
Numer ogłoszenia: 348592 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 348396 - 2012 data 14.09.2012 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeskach

Brzeski 34

98-160 Sędziejowice

woj. łódzkie

tel. 665053771

fax. 43 677 10 06.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).
 • W ogłoszeniu jest: www.gmina.sedziejowice.pl.
 • W ogłoszeniu powinno być: www.gminasedziejowice.pl.

PREZES
Cezary Pietrzak


Numer ogłoszenia: 348634 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 348396 - 2012 data 14.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeskach

Brzeski 34

98-160 Sędziejowice

woj. łódzkie

tel. 665053771

fax. 43 677 10 06.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).
 • W ogłoszeniu jest: www.gminasedziejowice.pl.
 • W ogłoszeniu powinno być: www.bip.gminasedziejowice.pl.

PREZES
Cezary Pietrzak

Informacje o artykule

Autor: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeskach
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 14.09.2012 11:49
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2012 12:12
Liczba wyświetleń: 2419

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogloszenie o zamówieniu 14.09.2012 11:49 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom