bip_menu_top
print

2012-07-04 11:04:00

Obwieszczenie - wydanie decyzji i uzgodnienie z RDOŚ - elktr. 850kW Marzenin


w sprawie wydania decyzji środowiskowej i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850 kW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym" na działkach o nr ewidencyjnych 269,270 i 274 w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice, z RDOŚ

RW.I. 6220.2.2011/2012                 Sędziejowice dnia 03.07.2012 r.
 

OBWIESZCZENIE

 
Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 49 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że:

- w dniu 03.07.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji środowiskowej i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z prośbą o  uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 850 kW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją i przyłączem elektroenergetycznym" na działkach o nr ewidencyjnych 269,270 i 274 w miejscowości Marzenin, gm. Sędziejowice.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscu realizacji inwestycji - 04.07.2012 r.
Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 04.07.2012 10:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2579

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom