bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2011-02-02 08:38:11

Wydanie dowodu osobistego


Dowód osobisty jest podstawowym dokumentem stwierdzającym tożsamość obywatela RP. Dokument taki powinna posiadać każda pełnoletnia osoba.

Kto wydaje
Dowód osobisty wydaje wójt.

Dowód osobisty

Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkiem każdego pełnoletniego obywatela Polski. Dokument ten stwierdza tożsamość osoby oraz jej obywatelstwo. Dowody osobiste od 2001 r. wydawane są co do zasady na 10 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia otrzymują dowody na 5 lat natomiast osoby powyżej 65 roku życia bezterminowo.

Obecnie dowód osobisty to karta poliwęglanowa o wymiarach 86x 54 mm. Zawiera on podstawowe dane o posiadaczu a więc jego nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, datę wydania, charakterystykę, organ, który dokument wydał, datę ważności i PESEL.

Kto może wystąpić o dowód

O dowód osobisty może wystąpić osoba pełnoletnia. Musi to jednak uczynić osobiście. Osobiście musi złożyć wniosek oraz osobiście odebrać wyrobiony dokument. Za niepełnoletnie dzieci wniosek składają rodzice.

Dokumenty

Dowód osobisty wydaje się na wniosek zainteresowanego. W tym celu musi on złożyć w urzędzie gminy stosowny wniosek. Wzory wniosków znajdują się w urzędzie gminy lub na stronach internetowych urzędu. Bardzo ważne jest skompletowanie załączników do wniosku o wydanie dowodu osobistego. Załączniki te to:

  • Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x 45 mm,
  • Odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa (dla osób, które zawarły związek małżeński),

Opłata

Za wydanie dowodu osobistego od 1 stycznia 2010 r. nie pobiera się żadnych opłat. Wyrobienie dowodu jest bezpłatne.

Termin

Organ wydaje dowód osobisty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.
Osoba odpowiedzialna:
Pani Alina Oleszczak
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Tel.: 43 / 677 11 38
Faks: 43 / 677 10 06

Informacje o artykule

Autor: Alina Oleszczak
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.02.2011 07:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2466

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom