bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2009-11-13 13:07:06

Ogłoszenie o zamówieniu


Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice.

RW.341 / 12 / 09                                      Data: 13.11.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
woj. Łódzkie
tel. 043 6771002
faks 043 6771006.
adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminasedziejowice.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice.

II.2. Rodzaj zamówienia:
- roboty budowlane.

II.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiny, gm. Sędziejowice.

Projektowany budynek świetlicy zlokalizowany jest na działce Nr 133. Planuje się budowę budynku parterowego wolnostojącego z dachem dwuspadowym.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, program funkcjonalno - użytkowy oraz przedmiary robót, sporządzone w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację.

Użyte w dokumentacji nazwy własne należy traktować jedynie jako element charakterystyki danego produktu, Wykonawca może zastosować dowolny produkt równoważny..

 

II.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7
45.21.50.00-7
45.11.12.91-4.

II.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
- nie.

II.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
- nie.

II.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
- nie.

II.8. TERMIN WYKONANIA:
- zakończenie: 29.10.2010 r.

III.1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy), wg. zasad określonych w pkt.XII SIWZ.

III.2. WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie przedłożonych dokumentów metodą: spełnia-nie spełnia..


  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda :

- Doświadczenia zawodowego wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (na przykład referencje lub protokoły końcowego odbioru robót budowlanych) - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. Wymagane jest wykazanie co najmniej robót określonych w pkt.VIII ust.2 pkt.1 SIWZ.

- Potencjału kadrowego wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ.

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz że są wpisani na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz urbanistów (dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) - dotyczy kierownika (ów) budowy. Wymagane jest wykazanie:
- co najmniej jednej osoby uprawnionej do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do samorządowej izby zawodowej architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
- co najmniej jednej osoby uprawnionej do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do samorządowej izby zawodowej architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
- co najmniej jednej osoby uprawnionej do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do samorządowej izby zawodowej architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda:

- Informacji banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca, posiada rachunek bankowy potwierdzającej: posiadanie środków finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej 80% wartości proponowanej ceny ofertowej brutto lub posiadanie zdolności kredytowej w takiej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy do oferty załączona zostanie informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wyrażoną kwotą n-cyfrową, Zamawiający uzna kwotę za najniższą w podanym zakresie.

- Polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 
IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1. Tryb udzielenia zamówienia:
- przetarg nieograniczony.

IV.2. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena.

IV.3. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
- nie.

V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

V.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bipgminasedziejowice.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Sędziejowicach
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
pok. nr 9-10.

V.2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Urząd Gminy w Sędziejowicach
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
- sekretariat (pok. nr 19).
do dnia: 07.12.2009 r. godzina 10:00,

 
V.3. Termin związania ofertą:
- okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
V.4.Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt jest częściowo finansowany w ramach działania 3.2.3 Odnowa i Rozwój Wsi - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: 208241 - 2009; data zamieszczenia: 13.11.2009
Wójt
Jerzy Kotarski

RW. 341 / 12 / 09     Data: 27.11.2009 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice” udzielam odpowiedzi:


Pytanie nr 1
W przedmiarze robót „Budowa świetlicy” i „Budowa przygotow.”, wywóz ziemi uwzględniono na odległość 1km. Czy to jest odległość prawidłowa, jeśli nie to proszę podać na jaką odległość należy ją wywieźć i czy ziemia będzie składowana na koszt wykonawcy?
Odpowiedź:
Uwzględniony w przedmiarze robót wywóz ziemi na odległość 1km jest pozycją prawidłową i taką należy przyjąć do wyceny oferty.


Pytanie nr 2
Przedmiar robót „Budowa świetlicy” uwzględnia deskowanie dachu i pokrycie z papy na co nie wskazuje Projekt Techniczny. Proszę o zajęcie stanowiska.
Odpowiedź:
Do wyceny oferty należy przyjąć pozycje przedmiarowe oraz nakłady z opisu pozycji KNR.


Pytanie nr 3
Proszę o podanie rodzaju tynku elewacyjnego, jego uziarnienie, kolorystykę.
Odpowiedź:
Technologię warstwy zewnętrznej należy wykonać wg opisu oraz nakładów pozycji przedmiarowych. Kolorystyka podana w projekcie (kolor piaskowy) – struktura drobnoziarnista.


Pytanie nr 4
W przedmiarze robót „Budowa świetlicy” orynnowanie wykonano z blachy ocynkowanej natomiast wg Projektu Technicznego orynnowanie powinno być z PCV. Proszę o stanowiska.
Odpowiedź:
Do wyceny oferty należy przyjąć wykonanie orynnowania z PCV, zgodnie z Projektem Technicznym.


Pytanie nr 5
Według Specyfikacji Technicznej warstwa zbrojąca powinna być wykonana z 2 warstw siatki do poziomu 2 m nad poziomem terenu, natomiast w przedmiarze jest jedna warstwa.
Odpowiedź:
Do wyceny oferty należy uwzględnić również drugą warstwę zbrojącą.


Pytanie nr 6
W przedmiarze robót „Budowa świetlicy” nie uwzględniono wełny mineralnej na stropie na co wskazuje Projekt Techniczny.
Odpowiedź:
Do wyceny oferty należy uwzględnić wełnę mineralną na stropie.


Pytanie nr 7
W przedmiarze ogólnobudowlanym ujęto wymianę okien i wrót lecz nie ma żadnego .zestawienia ani danych co do stolarki. Proszę o  przekazanie zestawienia stolarki oraz jej parametrów.
Odpowiedź:
Do wyceny oferty należy przyjąć pozycje przedmiarowe oraz nakłady z opisu pozycji KNR, a wymiary stolarki z Projektu Technicznego.


Pytanie nr 8
Według przedmiaru „Budowa świetlicy” obróbki blacharskie wykonane są z blachy ocynkowanej, czy przy pokryciu z blachodachówki nie należy obróbek wykonać z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
Odpowiedź:
Do wyceny oferty należy przyjąć wykonanie obróbek z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.


Pytanie nr 9
Proszę o wyjaśnienia poz. 4 w przedmiarze „Budowa Przygotow.”.
Odpowiedź:
Do wyceny oferty należy przyjąć pozycje przedmiarowe oraz nakłady z opisu pozycji KNR.


Pytanie nr 10
Proszę o udostępnienie rysunków Projektów Technicznych ponieważ rysunki zmieszczone na stronie internetowej ze względu na jakość (nie czytelne) nie pozwalają określić ilości prac.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia dokumentację w swojej siedzibie oraz w czasie godzin jego pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. Wieluńska 6,
98 – 160 Sędziejowice


Pytanie nr 11
Proszę o udostępnienie rysunku balustrady schodowej w celu jej wyceny.
Odpowiedź:
Balustradę (poręcze do podjazdu dla niepełnosprawnych) należy wykonać wg obowiązujących warunków technicznych o długości wykazanej w pozycji przedmiarowej oraz zgodnie z opisem pozycji KNR.


Pytanie nr 12
W przedmiarze „Budowa Ogrodzenia” nie ujęto wykonania cokołu pod ogrodzeniem z siatki, wykopu pod cokół oraz wywozu ziemi. Proszę o zajęcie stanowiska.
Odpowiedź:
W wycenie oferty należy uwzględnić wykonanie cokołu pod ogrodzeniem z siatki oraz wykop. Do wyceny oferty, ziemię z wykopu należy ująć jako wywóz ziemi na odległość 1km.


Pytanie nr 13
W przedmiarze „Budowa Ogrodzenia” ujęto wykonanie słupków przybramowych ceglanych, natomiast Projekt Techniczny zakłada słupki stalowe z rury fi 100.
Odpowiedź:
Do wyceny oferty należy przyjąć słupki przybramowe stalowe z rury fi 100, zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym „Ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Osinach, dz. nr 133”.


Pytanie nr 14
W przedmiarze „budowa drogi i dojścia” nie ujęto wywozu ziemi z korytownia oraz jej składowania. Proszę o ustosunkowanie się.
Odpowiedź:
Do wyceny oferty, ziemię z korytowania należy przyjąć jako wywóz ziemi na odległość 1km.


Pytanie nr 15
W przedmiarze „Budowa drogi i dojścia” nie ujęto podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej. Proszę o zajęcie stanowiska.
Odpowiedź:
Podbudowę należy wycenić i wykonać zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym „Place i dojścia do budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, dz. nr 133”.


Pytanie nr 16
Czy ewentualne ujęcie w/w prac należy dopisać do kosztorysu?
Odpowiedź:
Tak, z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi na ww. pytania.

Z up. Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jan Grecki

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 13.11.2009 12:07
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2009 09:58
Liczba wyświetleń: 2175

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 13.11.2009 13:16 Dariusz Matuszkiewicz
2 Ogłoszenie 13.11.2009 12:07 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom