bip_menu_top
print

2009-10-26 13:52:46

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Sędziejowice - Mirosław Potasiak


Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta:

1. Zastępca Wójta działa w granicach kompetencji i zadań określonych przez Wójta oraz innych pełnomocnictw i upoważnień. 

2. Do zakresu, zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i wypoczynku, opieki społecznej oraz oświaty, a także realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii; 

2) składanie jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w sprawach z zakresu wymienionego w pkt 1 i samodzielne zaciąganie zobowiązań do sumy nie przekraczającej jednorazowo wartości dwukrotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za miesiąc poprzedni - określonego przez prezesa GUS; 

3) zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności, z wyłączeniem spraw pozostawionych do wyłącznej właściwości Wójta, na podstawie obowiązujących przepisów. 

4) sprawowanie nadzoru nad działalnością referatu Spraw Obywatelskich.      

1. Sekretarz, w imieniu Wójta, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej. 

2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1) wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu, w tym : 

a) pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu, 

b) opracowuje projekty: regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Urzędu oraz przedstawia propozycje ich uaktualnień i zmian, 

c) dokonuje podziału zadań i kompetencji między kierowników poszczególnych referatów i samodzielne stanowiska pracy, 

d) sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, 

e) nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych, 

f) informuje Wójta o konieczności dokonania zmian personalnych, 

g) nadzoruje prawidłowość prowadzenia spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu, 

h) planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza wydatki przewidziane na ten cel w budżecie Gminy, 

i)  odpowiada za właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe i wyposażenie Urzędu w sprzęt i urządzenia techniki biurowej, 

j) dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia, 

k) dokonuje rozdziału korespondencji wpływającej do Urzędu, 

l) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta; 

2) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy; 

3) organizowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków; 

4) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej; 

5) inicjowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy; 

6) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu; 

7) organizowanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych; 

8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy referatami i pracownikami Urzędu; 

9) kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego 
terminowości i zgodności z prawem; 

10) prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu, w tym szczególnie realizacji decyzji organów Gminy i Wójta oraz nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie; 

11) zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Wójcie bądź Radzie; 

12) prowadzenie w uzgodnieniu z Wójtem gospodarki etatami i funduszem płac Urzędu, nadzorowanie spraw kadrowych i doskonalenia kadr; 

13) współpraca z Radą i odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady Rady i jej komisji; 

14) współpraca z sołectwami i zapewnienie udziału przedstawiciela Wójta na zebraniu wiejskim; 

15) nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady i Wójta; 

16) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Wójta, w tym narad kierowniczych; 

17) organizowanie biblioteki Urzędu i dbałość o stałe uzupełnianie jej zbiorów; 

18) koordynowanie działań promujących Gminę oraz wspierających i upowszechniających ideę samorządową; 

19) potwierdzanie zgodności pism, dokumentów, opracowań z oryginałem; 

20) prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta; 

21) kierowanie referatem Organizacyjnym i Spraw Społecznych. Telefon: (43) 677 - 11 - 57
Fax: (43) 677 - 10 - 06
Numer pokoju: 24
E-mail: sekretarz@gminasedziejowice.pl

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 26.10.2009 13:52
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2012 13:35
Liczba wyświetleń: 7119

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Sędziejowice - Mirosław Potasiak 06.06.2012 09:06 Marek Kidawski
2 Sekretarz Gminy Sędziejowice - Mirosław Potasiak 06.10.2011 10:30 Marek Kidawski
3 Sekretarz Gminy Sędziejowice - Sławomir Tralewski 26.10.2009 13:54 Dariusz Matuszkiewicz
4 Sekretarz Gminy Sędziejowice 26.10.2009 13:52 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom