bip_menu_top
print

2009-10-26 13:43:30

Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak


 
 
Wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz CieślakKompetencje i zadania Wójta:

1. Wójt kieruje pracą Urzędu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i wykonuje swoje zadania poprzez: 

1) rozstrzygnięcia podejmowane osobiście; 

2) rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępcę Wójta lub inną upoważnioną na piśmie osobę, działających w zastępstwie Wójta w czasie jego nieobecności w pracy; 

3) rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Wójta przez pracowników Urzędu, w zakresie spraw im powierzonych, w ramach odrębnie udzielonych upoważnień bądź pełnomocnictw; 

4) rozstrzygnięcia podejmowane z upoważnienia Wójta przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie spraw im powierzonych w ramach stosownych porozumień bądź pełnomocnictw. 

2. Wójt bezpośrednio nadzoruje pracę kierownictwa Urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy. 

3. W czasie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków zastępstwo sprawuje Zastępca Wójta. 

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta, jako kierownika Urzędu, należy: 

1) organizowanie pracy Urzędu; 

2) występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika; 

3) współdziałanie z Radą w zakresie przygotowywania projektów uchwał, ich wykonywanie, przedkładanie organom nadzoru oraz ich ogłaszanie; 

4) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań; 

5) realizacja polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego; 

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz wykonywanie w stosunku do nich uprawnień zwierzchnika służbowego; 

7) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy; 

8) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy; 

9) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 

10) wydawanie aktów prawnych na podstawie delegacji zawartych w przepisach prawa oraz aktów o charakterze instrukcyjnym; 

11) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego kompetencji, w tym pełnomocnictw procesowych; 

12) przygotowanie projektu budżetu Gminy i odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową Gminy; 

13) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zaistniałych na terenie Gminy; 

14) udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej; 

15) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli; 

16) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej; 

17) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika; 

18) sprawowanie funkcji Administratora Danych Osobowych; 

19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta ustawami, uchwałami Rady oraz wynikających ze Statutu Gminy Sędziejowice i niniejszego Regulaminu; 

20) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Referatu Finansowo – Budżetowego, Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samodzielnych stanowisk pracy: Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kryzysowych, obronnych i bezpieczeństwa publicznego, Stanowiska do spraw kontroli oraz Radcy Prawnego. 

Kontakt z Wójtem:
Telefon: (43) 677 - 11 - 56
Fax: (43) 677 - 10 - 06
Numer pokoju: 20
e-mail: wojt@gminasedziejowice.pl

 http://www.dariuszcieslak.pl
 https://twitter.com/CieslakDariusz
http://facebook.com/wojt.cieslak

 

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 26.10.2009 13:43
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2018 14:54
Liczba wyświetleń: 8325

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak 23.11.2018 14:53 Marek Kidawski
2 Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak 23.11.2018 14:50 Marek Kidawski
3 Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak 23.11.2018 14:50 Marek Kidawski
4 Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak 23.11.2018 14:45 Marek Kidawski
5 Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak 23.11.2018 14:20 Marek Kidawski
6 Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak 22.11.2018 08:36 Marek Kidawski
7 Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak 22.11.2018 08:34 Marek Kidawski
8 Wójt Gminy Sędziejowice - Jerzy Kotarski 10.10.2012 13:25 Wiktor Komorowski
9 Wójt Gminy Sędziejowice - Jerzy Kotarski 26.10.2009 13:43 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom