bip_menu_top

2020-01-28 14:43:39

Uchwała nr I/6/2O20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 r.


w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialneg wynikającej z planawanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-10-25 11:41:41

Uchwała nr I/1O7/2O19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 września 2O19


w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za I półrocze 2O19r. więcej...

2019-07-09 15:39:18

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek za 2018 r.


Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2018 r. więcej...

2019-07-09 15:33:51

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2018 r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2018 r. więcej...

2019-07-09 15:29:00

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sędziejowice


Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sędziejowice sporządzony na dzień 31.12.2018 r. więcej...

2019-07-09 15:24:26

Uchwała Nr 1/19 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 20 maja 2019 roku.


w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2018 r. więcej...

2019-07-09 15:20:40

Uchwała Nr I/67/2019 Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2019 roku


w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2018 rok. więcej...

2019-07-09 15:17:15

Uchwała Nr I/49/2019 Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2019 roku


w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2018 rok. więcej...

2019-01-23 15:04:53

Uchwała Nr I/3/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2019 roku


w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Sędziejowice. więcej...

2018-11-30 12:19:55

Uchwała Nr I/167/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 listopada 2018 roku


w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice więcej...

2018-11-30 12:14:09

Uchwała Nr I /168/2018 Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 listopada 2018 roku


w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Sędziejowice na 2019 rok więcej...

bip_menu_bottom