bip_menu_top
print

2019-06-13 14:08:00

Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023


1. UCHWAŁA NR II/7/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6907.

2. UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6519.

3. UCHWAŁA NR II/10/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6722.

4. UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6908.

5. UCHWAŁA NR II/12/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie pomnika przyrody, alei drzew przy drodze powiatowej Nr 2301E na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6909.

6. UCHWAŁA NR III/19/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2019 rok - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 899.

7. UCHWAŁA NR III/20/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 435.

8. UCHWAŁA NR III/22/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 436.

9. UCHWAŁA NR III/23/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sędziejowice na lata 2019-
2022" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 558.

10. UCHWAŁA NR III/27/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 234.

11. UCHWAŁA NR III/28/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 437.

12. UCHWAŁA NR III/30/18 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 235.

13. UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1325.

14. UCHWAŁA NR V/39/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1692.

15. UCHWAŁA NR V/41/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1693.

16. UCHWAŁA NR V/42/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1326.

17. UCHWAŁA NR V/46/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1694.

18. UCHWAŁA NR V/47/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1350.

19. UCHWAŁA NR V/48/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1365.

20. UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2576.

21. UCHWAŁA NR VI/50/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2474.

22. UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2577.

23. UCHWAŁA NR VII/60/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2578.

24. UCHWAŁA NR VII/62/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE  z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok
2019 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2579.

25. UCHWAŁA NR XII/104/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 7205.

26. UCHWAŁA NR XII/105/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6513.

27. UCHWAŁA NR XIII/109/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 7012.

28. UCHWAŁA NR XIII/108/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 121.

29. UCHWAŁA NR XIV/116/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 27 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 266.

30. UCHWAŁA NR XIV/115/19 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 265.

31. UCHWAŁA NR XV/120/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2020 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 396.

32. UCHWAŁA NR XV/119/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 500.

33. UCHWAŁA NR XV/121/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziejowice na rok szkolny 2019/2020 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 900.

34. UCHWAŁA NR XV/126/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 27 luty 2020 r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 1896.

35. UCHWAŁA NR XVI/128/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 27 luty 2020 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 1973.

36. UCHWAŁA NR XVI/125/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 27 luty 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, w obrębie działki nr ewid. 547/2, gmina Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2002.

37. UCHWAŁA NR XVII/133/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2141

38. UCHWAŁA NR XIV/112/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2020 rok - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2471

39. UCHWAŁA NR XVII/136/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez cześć roku, położonej na terenie gminy Sędziejowice - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2431

40. UCHWAŁA NR XVII/135/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2430

41. UCHWAŁA NR XVIII/141/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2730

41. UCHWAŁA NR XVIII/140/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 3025

42. UCHWAŁA NR XVII/131/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 3676

43. UCHWAŁA NR XVII/142/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 3676

44. UCHWAŁA NR XVI/123/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 27 luty 2020 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 3666

45. UCHWAŁA NR XX/161/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 3878

46. UCHAWAŁA NR XX/159/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice" - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 4076

47. UCHAWAŁA NR XX/160/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 4077

48. UCHAWAŁA NR XX/162/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziejowice na rok szkolny 2020/2021 - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 4078

49. UCHAWAŁA NR XX/163/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 4079

50. UCHAWAŁA NR XX/164/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 4160

51. UCHWAŁA NR XX/154/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.

52. UCHWAŁA NR XX/155/20 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.

 

Informacje o artykule

Autor: Justyna Kmiecik
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 13.06.2019 13:08
Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2020 06:54
Liczba wyświetleń: 1811

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023 21.07.2020 09:22 Marek Kidawski
2 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023 07.07.2020 13:53 Michał Ułański
3 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023 08.01.2020 13:40 Marek Kidawski
4 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023 13.06.2019 14:08 Adam Świerczyński
5 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023 13.06.2019 13:44 Adam Świerczyński
6 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023 13.06.2019 13:34 Adam Świerczyński
7 Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023 13.06.2019 13:08 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom