bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2009-10-26 13:43:30

Wójt Gminy Sędziejowice - Jerzy KotarskiWójt Gminy Jerzy Kotarski


Kompetencje i zadania Wójta:


1) jest kierownikiem Urzędu,

2) kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,

3) składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy,

4) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile nie upoważnił do ich wydawania pracowników Urzędu lub takiego upoważnienia nie udzieliła Rada Gminy w odniesieniu do sołtysów oraz organów jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

5) udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,

6) przygotowuje projekt budżetu Gminy i odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy,

7) jest terenowym szefem obrony cywilnej, zarządza w sytuacjach kryzysowych zaistniałych na terenie Gminy,

8) mianuje pracowników samorządowych wg obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,

9) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych,

10) sprawuje nadzór nad działalnością Sekretarza i Skarbnika,

11) sprawuje nadzór nad działalnością referatu Finansowo - Budżetowego, referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samodzielnych stanowisk pracy: do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Telefon: (43) 677 - 11 - 56
Fax: (43) 677 - 10 - 06
Numer pokoju: 20

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 26.10.2009 12:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3794

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom