bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2012-03-02 12:05:12

Podatek od środków transportowych


Podmiot:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Podatek od środków transportowych na 2011 rok pozostaje w dotychczasowej wysokości.

Przedmiot:
1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

2/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

3/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

4/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

5/ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6/ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego,

7/ autobusy.

Termin powstania
2011-01-01

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241),

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz.730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458),

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. ( M.P. Nr 67, poz. 872),

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2010 r. (MP Nr 52, poz. 742).

Terminy opłat
- do 15 lutego 2011 r. - I rata,
- do 15 września 2011 r. - II rata

Wysokość opłat
- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko - stawki podatku określa załącznik nr 1 do uchwały,

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowiotej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik nr 2 do uchwały,

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nasisku na siodło oraz jego wpływ na środowisko - stawki podatku określa załącznik nr 3 do uchwały,

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik nr 4 do uchwały,

- od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posidają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko - stawki podatku określa załącznik nr 5 do uchwały,

- od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik nr 6 do uchwały,

- od autobusów, w zależności od wieku pojazdu, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko - stawki podatku określa załącznik nr 7 do uchwały.

Informacje o artykule

Autor: Referat Finansowo Budżetowy
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.03.2012 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2012 11:05
Liczba wyświetleń: 2560

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podztek od środków transportowych 02.03.2012 11:05 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom