bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2011-09-13 13:57:37

Ogłoszenie o zamówieniu


Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 155.000 l.

Numer ogłoszenia w BZP: 286390 - 2011;
data zamieszczenia: 13.09.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, woj. łódzkie
tel. 43 6771002, faks 43 6771006.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 155.000 l..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: /Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 155.000 l./ o wartości opałowej średniej nie mniejszej niż 42MJ/kg, zawartości siarki palnej nie więcej niż 0,1 %.

2. Termin realizacji zamówienia od 10.11.2011 r. do 30.04.2013 r. w dostawach, każda w ilości od 2 500 do 8 000 1.

3. Dostawy realizowane będą w ciągu 48 godzin po złożeniu faxem zapotrzebowania przez Zamawiającego, środkiem transportu Wykonawcy.

4. Miejscem dostawy jest:
1) Urząd Gminy w Sędziejowicach - ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice
- do 18.000 l - sezon 2011/2012,
- do 25.000 l- sezon 2012/2013.

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach, ul. Powstańców 1864r., 98 - 160 Sędziejowice - do 40.000 l / sezon.

3) Zespół Szkół w Marzeninie - ul. Łaska 7, Marzenin, 98-160 Sędziejowice - do 16.000 l / sezon.


5. Zamawiający na podstawie Art 36 ust.5 ustawy PZP nie wyraża zgody na udział podwykonawców w realizacji zamówienia..

 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) w sposób i formie określonych w rozdziale XIII SIWZ.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, gdy Wykonawca przedstawi aktualną koncesję udzieloną przez Prezesa Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia przez Wykonawców tego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia

 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia przez Wykonawców tego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia


III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia urządzeniami dystrybucyjnymi - autocysternami w ilości co najmniej 2 szt. posiadającymi, dla zamontowanych na nich instalacji pomiarowych do paliw ciekłych, aktualną legalizację Urzędu Miar. Ocena spełnienia przez Wykonawców tego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia

 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia przez Wykonawców tego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia

 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia przez Wykonawców tego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) parafowany wzór umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ.
3) dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej.

 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność dokonania takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - np. w przypadku zmiany stawek podatku VAT lub innych opłat paliwowych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Sędziejowicach
ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, pok. nr 9-10..

 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.09.2011 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, pok. nr 19 (sekretariat)..

 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 
Wójt
Jezry Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 13.09.2011 12:57
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2011 13:11
Liczba wyświetleń: 1931

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 13.09.2011 12:58 Dariusz Matuszkiewicz
2 Ogłoszenie o zamówieniu 13.09.2011 12:57 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom