bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2011-04-29 14:14:46

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości 1100 ton”

RW.VI.271.3.2011                         Data: 29.04.2011 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.3.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości 1100 ton".

ZAWIADOMIENIE  

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

P.H.U. „PRZEMTRANS"
Przemysław Wcisły
ul. Warszawska 155
98 - 100 Łask

który zaoferował cenę: 83.209,50 zł., słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy.            

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.04.2011 r., godz. 10:00,
złożono 8 ofert:

Oferta nr 1:
„LU - MAX"
Katarzyna Lurzyńska
Bilcza, ul. Żeromskiego 102
26 - 026 Morawica
Cena oferowana: 83.935,20 zł. (brutto)
Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 2:
MW - ART
ul. Jasna 16
41 - 303 Dąbrowa Górnicza
Cena oferowana: 99.679,20 zł. (brutto)
Oferta nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 3:
P.H.U. DAW - TRANS
Sławomir Podstawka
Kostomłoty Drugie 109D
26 - 085 Miedziana Góra
Cena oferowana: 87.576,00 zł. (brutto)
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 285,03 pkt.

 

Oferta nr 4:
„ADAMS - TRANS"
Przemysław Adamczyk
Maków, ul. Sporna 8
26 - 640 Skaryszew
Cena oferowana: 85.239,00 zł. (brutto)
Oferta nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 5:
DAMO Sp. z o. o.
ul. Małyszce 2d/2e
99 - 400 Łowicz
Cena oferowana: 93.787,50 zł. (brutto)
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 266,16 pkt.


 

Oferta nr 6:
P.H.U. „KRUSZYWOSORT"
ul. Marglowa 83
26 - 600 Radom
Cena oferowana: 91.342,00 zł. (brutto)
Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 7:
Skład Budowlano - Opałowy
„CHICHOTEK" Dominik Kociołek
Czestków F nr 19
98 - 113 Buczek
Cena oferowana: 95.800,00 zł. (brutto)
Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 8:
P.H.U. „PRZEMTRANS"
Przemysław Wcisły
ul. Warszawska 155
98 - 100 Łask
Cena oferowana: 83.209,50 zł. (brutto)
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 300,00 pkt.

 
Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

 
I. „LU - MAX" Katarzyna Lurzyńska, Bilcza, ul. Żeromskiego 102, 26 - 026 Morawica
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)


Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w toku postępowania żądał:
1.      Aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Przedłożone przez Wykonawcę zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 21.08.2008 r., wykazuje treść wpisu wg stanu w dniu 08.08.2008 r.

 
2.      Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwo jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Polskich Norm w zakresie drogownictwa. Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa.

w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia żądął aby oferowane kruszywo pochodziło ze skał dolomitowych lub melafirowych a także posiadało ścieralność na poziomie do 25 %.

Przedłożony przez Wykonawcę Certyfikat zakładowej kontroli jakości produkcji 1454-CPD-230 nie wskazuje rodzaju oferowanych skał jak również nie określa ścieralności wymaganej przez Zamawiającego w SIWZ.

 
Ponadto, w formularzu ofertowym, Wykonawca zadeklarował dostawę kruszywa
w terminie 60 dni od podpisania umowy, co stanowi przekroczenie wymaganego przez Zamawiającego terminu wykonania zamówienia określonego w pkt.VII SIWZ, a tym samym skutkuje odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Z uwagi na istnienie przesłanki skutkującej odrzuceniem oferty, Zamawiający uznał za niecelowe wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w myśl art. 26, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

II. MW - ART, ul. Jasna 16, 41 - 303 Dąbrowa Górnicza
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.


Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)


Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w toku postępowania żądał:
1.      Opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Brak wymaganego dokumentu.

 

2.      Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwo jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Polskich Norm w zakresie drogownictwa. Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa.

w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia żądął aby oferowane kruszywo pochodziło ze skał dolomitowych lub melafirowych a także posiadało ścieralność na poziomie do 25 %.
Przedłożony przez Wykonawcę dokument - wstępne badanie typu kruszywa - dla frakcji 31,5 - 63mm określa ścieralność na poziomie 28%.Z uwagi na istnienie przesłanki skutkującej odrzuceniem oferty, Zamawiający uznał za niecelowe wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentu, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w myśl art. 26, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 
 
III. „ADAMS - TRANS" Przemysław Adamczyk, Maków, ul. Sporna 8, 26 - 640 Skaryszew
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

           
Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w toku postępowania żądał:

1.      Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwo jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Polskich Norm w zakresie drogownictwa. Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa.

w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia żądął aby oferowane kruszywo pochodziło ze skał dolomitowych lub melafirowych a także posiadało ścieralność na poziomie do 25 %.

Przedłożona przez Wykonawcę Deklaracja zgodności  WE Nr 9/11 - dla frakcji
0 - 31,5mm określa ścieralność na poziomie min. 35%, max. 40%, zaś Deklaracja zgodności  WE Nr 10/10 dla frakcji 31,5 - 63mm na poziomie 35%.

 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

IV. P.H.U. „KRUSZYWOSORT", ul. Marglowa 83, 26 - 600 Radom
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.


Uzasadnienie prawne:


Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

  Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w toku postępowania żądał:

1.      Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwo jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Polskich Norm w zakresie drogownictwa. Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa.

w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia żądął aby oferowane kruszywo pochodziło ze skał dolomitowych lub melafirowych a także posiadało ścieralność na poziomie do 25 %.

Przedłożona przez Wykonawcę Deklaracja zgodności  Nr 103/9/2011 - dla frakcji 0 - 31,5mm i 31,5 - 63mm określa ścieralność na poziomie 35%.

 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 
 
V. Skład Budowlano - Opałowy „CHICHOTEK" Dominik Kociołek,
    Czestków F nr 19, 98 - 113 Buczek
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

           
Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w toku postępowania żądał:

1.      Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwo jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Polskich Norm w zakresie drogownictwa. Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa.

w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia żądął aby oferowane kruszywo pochodziło ze skał dolomitowych lub melafirowych a także posiadało ścieralność na poziomie do 25 %.

            Brak wymaganego dokumentu.

 

Ponadto, Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych przez Zamawiającego
w sekcji IX, pkt. 4, ppkt.2 i 3 SIWZ dokumentów, tj.:
- dokument wskazujący części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy,
- parafowany projekt umowy

co skutkuje odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Z uwagi na istnienie przesłanki skutkującej odrzuceniem oferty, Zamawiający uznał za niecelowe wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentu, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w myśl art. 26, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

   

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje także, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt. 2 ww ustawy.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)


Wójt
Jaerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 29.04.2011 13:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2044

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom