bip_menu_top
print

2010-09-23 09:46:32

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 21 września 2010 r.


w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych

 

1. Komisarz Wyborczy w Sieradzu jest właściwy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów i powołania powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych, zwanych dalej terytorialnymi komisjami wyborczymi, na obszarze powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego.

2. Do zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641 z poźn. zm.), zwanej dalej uchwałą PKW.

3. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania powiatu - jeżeli kandyduje do powiatowej komisji wyborczej lub na obszarze gminy (miasta) - jeżeli kandyduje do gminnej (miejskiej) komisji wyborczej oraz spełnia wymogi określone w § 4 uchwały PKW.

4. Członkowie komisji nie mogą pełnić funkcji pełnomocników komitetów wyborczych ani też mężów zaufania. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych.

5. Terytorialne komisje wyborcze będą powoływane w składzie od 7 do 9 osób spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych (osoby upoważnione), z tym że w skład powiatowej komisji wyborczej wchodzi z urzędu jako przewodniczący, sędzia wskazany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu.

6. Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.

7. Kandydaci do składów terytorialnych komisji mogą być zgłaszani do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, na VI piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, tel.: (43) 822-53-01, fax: (43) 822-36-25, w następujących dniach i godzinach:


21 września 2010 r. (wtorek) 7.30 - 15.30
22 września 2010 r. (środa) 7.30 - 15.30
23 września 2010 r. (czwartek) 7.30 - 15.30
24 września 2010 r. (piątek) 7.30 - 15.30
27 września 2010 r. (poniedziałek) 8.00 - 16.00
28 września 2010 r. (wtorek) 7.30 - 15.30
29 września 2010 r. (środa) 7.30 - 15.30
30 września 2010 r. (czwartek) 7.30 - 15.30
1 października 2010 r. (piątek) 7.30 - 15.30
2 października 2010 r. (sobota) 8.00 - 14.00
4 października 2010 r. (poniedziałek) 8.00 - 16.00


8. W przypadku zgłoszenia do składu terytorialnej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej 9 osób Komisarz Wyborczy w Sieradzu ustali skład tej komisji w trybie publicznego losowania, które odbędzie się dnia 4 października 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

9. Ujednolicony tekst Ordynacji wyborczej oraz uchwała PKW z dnia 4 września 2006 r. jest zamieszczona na internetowej stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl oraz dostępna w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

 

KOMISARZ WYBORCZY
W SIERADZU
(-) Barbara Bojakowska

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja o zgłoszeniach do komisji.DOC Treść Informacji Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych 2010-09-23 09:47:56 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 23.09.2010 08:46
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2010 08:47
Liczba wyświetleń: 3674

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom