bip_menu_top
print

2010-09-23 09:40:26

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 21 września 2010 r.


w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

1. Komisarz Wyborczy w Sieradzu jest właściwy do przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, zwanych dalej zawiadomieniami, komitetów wyborczych mających siedziby na obszarze powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego.

2. Zawiadomienie może być dostarczone przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę. W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Sieradzu.

3. Zawiadomienia są przyjmowane w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, na VI piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, tel.: (43) 822-53-01, fax: (43) 822-36-25, w następujących dniach i godzinach:


21 września 2010 r. (wtorek) 7.30 - 15.30
22 września 2010 r. (środa) 7.30 - 15.30
23 września 2010 r. (czwartek) 7.30 - 15.30
24 września 2010 r. (piątek) 7.30 - 15.30
27 września 2010 r. (poniedziałek) 8.00 - 16.00
28 września 2010 r. (wtorek) 7.30 - 15.30
29 września 2010 r. (środa) 7.30 - 15.30
30 września 2010 r. (czwartek) 7.30 - 15.30
1 października 2010 r. (piątek) 7.30 - 15.30
2 października 2010 r. (sobota) 8.00 - 14.00
4 października 2010 r. (poniedziałek) 8.00 - 16.00


4. Po złożeniu zawiadomienia Komisarz Wyborczy w Sieradzu lub upoważniona przez niego osoba wyda potwierdzenie złożenia zawiadomienia. Potwierdzenia nie wydaje się osobie nieposiadającej upoważnienia do złożenia zawiadomienia. Postanowienie w sprawie przyjęcia zawiadomienia, wezwania do usunięcia wad lub odmowy jego przyjęcia Komisarz Wyborczy w Sieradzu wyda w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia i doręczy niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego.

5. Komitet wyborczy wyborców utworzony jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców zwolniony jest z wymogu zebrania co najmniej 20 podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie tego komitetu. Nie jest zwolniony jednak z obowiązku zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych (art. 64f ust. 4 i 8 ustawy 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami). Ponadto do zawiadomienia dołącza się oświadczenia osób wchodzących w skład komitetu wyborczego wyborców o zapoznaniu się z treścią przepisu art. 64k Odrynacji wyborczej (art. 64f ust. 7 pkt 1a) oraz oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego i oświadczenie pełnomocnika o przyjęciu pełnomocnictw (art. 64f ust. 7 pkt 1 i 2 Ordynacji wyborczej).

6. Po zarejestrowaniu listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie, przy czym w każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu, będzie miał prawo zgłoszenia kandydata na wójta w tej gminie - art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zmianami).

7. Ujednolicone teksty ww. ustaw oraz informacja Państwowej Komisji Wyborczej Nr ZPOW-703-30/10 z dnia 7 września 2010 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zawierająca wzory właściwych dokumentów jest zamieszczona na internetowej stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl. Ponadto powyższa informacja jest dostępna w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

KOMISARZ WYBORCZY
W SIERADZU
(-) Barbara Bojakowska

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja o przyjmowaniu zawiadomień.doc Treść Informacji Komisarza Wwyborczego w Sieradzu z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 2010-09-23 09:43:22 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 23.09.2010 08:40
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2010 08:43
Liczba wyświetleń: 3651

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom