bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2010-08-10 12:09:02

Ogłoszenie o zamówieniu


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice".

Sędziejowice: Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice
Numer ogłoszenia: 244412 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sędziejowice , ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, woj. łódzkie, tel. 043 6771002, faks 043 6771006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w okresie od 01.01.2011r. - 31.12.2013r. W przypadkach, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie inna niż wymieniona powyżej, Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz w oparciu o informację przekazaną we wniosku o zawarcie ubezpieczenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Sekcji I Przedmiotu zamówienia SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3, 66.51.52.00-5, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z treścią określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Wypełniony formularz cenowy o treści zgodnej z treścią określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Dokument ten może wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii poświadczonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, pok. nr 9-10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych MAXIMA - FIDES Sp. z o.o., ul. Gdańska 91, 90-613 Łódź..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt
Jerzy Kotarski


17.08.2010 r.
Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp informuję, że w postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej znajduje sie treść pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

 
WYKONAWCA NR 1 Pismo z dnia 10.08.2010

 
Sekcja VI. DANE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA. SZKODOWOŚĆ.

Pytanie:   Proszę o informację czy szkodowość zawarta w przedmiotowym SIWZ z dnia 09.08.2010 r. uwzględnia szkody wypłacone przez innych ubezpieczycieli oraz szkody wypłacone przez PZU SA w latach 2008-2009 w szczególności wypłacone przez PZU SA szkody:

Rok 2008: 2 szkody majątkowe, wypłata 1.172,00 zł
Rok 2009: 1 szkoda oc: wypłata 19.800,00 zł

 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w 2008 r. wystąpiły 2 szkody majątkowe na kwotę 1.172,00 zł (przepięcie, wybicie szyb) oraz jedna szkoda z tyt. ubezpieczenia OC (szkoda osobowa) na kwotę 19.800,00 zł wypłacona w roku 2009

 
SEKCJA III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.
2.5 Ubezpieczyciel odpowiada w szczególności za szkody:
2.5.1 powstałe z tytułu wykonywania władzy publicznej
2.5.3 powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami
2.5.6 wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego

 
Pytanie:  Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w ramach odpowiedzialności z tytułu wykonywania władzy publicznej, powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami, wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego zastąpienie zakresu opisanego w części SIWZ jw. punkty 2.5.1. - 2.5.6. i zastosowanie następującego zakresu odpowiedzialność z tytułu wskazanych klauzul:

 
Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne
z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.


 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.

2.  Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
1) ubezpieczony - organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;
2) szkoda - czysta strata finansowa;
3) wykonywanie władzy publicznej - zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
4) zachowanie ubezpieczonego  o charakterze władczym - działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
5) wypadek ubezpieczeniowy - powstanie czystej straty finansowej.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

 
Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy,  Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2.  Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi,
2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia  deszczu nawalnego,
3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku
z przedostaniem się niebezpiecznych substancji  do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.


1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego,
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia,
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania,
4)     przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

2.  Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.

3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.

4.  Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania  i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

 

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów punktu 2.5.1 Sekcji III
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów punktu 2.5.3 Sekcji III
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów punktu 2.5.6 Sekcji III

Zamawiający zmienia brzmienie w podpunkcie 2.5.6.2 Sekcji III
2.5.6.2  Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest to, że:

1) początek procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych miał miejsce w okresie ubezpieczenia,
2) przyczyna procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych jest nagła, niezamierzona ani nieprzewidziana przez Ubezpieczonych przy zachowaniu należytej staranności przy prowadzeniu działalności, pod warunkiem, że przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania,
3) przyczyna procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych była możliwa do zidentyfikowania,
4) w związku z prowadzoną działalnością Ubezpieczający/Ubezpieczony nie naruszył w sposób rażący norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, do przestrzegania których jest zobowiązany.

2.5.6.3 Limit odpowiedzialności wynosi 200 000,00 zł na wszystkie zdarzenia
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

2.5.6.4 W odniesieniu do szkód w środowisku udział własny wynosi 10 % wartości odszkodowania, nie więcej niż 5 000,00 zł w każdej szkodzie
17.08.2010 r.
Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp informuję, że w postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej znajduje się treść pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.  

WYKONAWCA NR 2 Pismo z dnia 13.08.2010


CZĘŚĆ II  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  I  TERMIN JEGO  REALIZACJI

1. Wnosimy o możliwość rocznego polisowania dokumentów w pkt. 6.1

 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że obowiązek rocznego polisowania został określony w pkt 6.2

 
SEKCJA II UBEZPIECZENIE  MIENIA  OD  WSZYSTKICH  RYZYK

1. Postanowienia dotyczące miejsca ubezpieczenia
Prosimy o wykreślenie zapisu „poza terenem RP" w punkcie 3.3.1


Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w punkcie 3.3.1

 

2. Prosimy o możliwość fakultatywnego przedstawienia oferty dla ryzyk
szkód powstałych w roślinach na terenach należących do Ubezpieczonego w punkcie 5.18 dodatkowych kosztów ewakuacji w pkt 6.7

zalanie na skutek nieszczelności dachów, rynien szczelin w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej  pkt 6.8

dodatkowych kosztów działalności z konieczności dostarczenia wody pitnej w punkcie 6.9

 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na fakultatywne przedstawienie oferty dla ryzyk szkód powstałych w roślinach na terenach należących do ubezpieczonego w pkt 5.18 dodatkowych kosztów ewakuacji w pkt 6.7 zalanie na skutek nieszczelności dachów, rynien szczelin w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej  pkt 6.8 dodatkowych kosztów działalności z konieczności dostarczenia wody pitnej w pkt 6.9

 
Pkt 5.18 z Sekcji II w punkcie 5.18.1.1 otrzymuje brzmienie:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w roślinach na skutek jednego z następujących zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadnięcie lub osunięcie się ziemi, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym.

 
3. Prosimy o możliwość wyłączenia sprzętu elektronicznego i przygotowanie propozycji na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego osobnym ryzykiem

 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenia sprzętu elektronicznego i przygotowanie propozycji na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego osobnym ryzykiem

 

SEKCJA III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1. Prosimy o możliwość fakultatywnego przestawienia oferty dla ryzyk wynikających z ubezpieczenia Gminy wobec roszczeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2.5.14

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość fakultatywnego przestawienia oferty dla ryzyk wynikających z ubezpieczenia Gminy wobec roszczeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2.5.14

 
SEKCJA VI  UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
1. zmianę zapisu Sekcja VI pkt. 4 - proponujemy następujący zapis:

1. Ubezpieczyciel dodatkowo zwraca koszty udokumentowane oryginalnymi fakturami i uzasadnione okolicznościami zdarzenia, za które ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia AC. Dotyczy to wyłącznie kosztów:
1) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin uszkodzonego pojazdu,
2) transportu uszkodzonego pojazdu,
3) wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

2. Wysokość kosztów wymienionych powyżej nie może przekroczyć łącznie 10 % sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, lecz nie więcej niż 4 000 PLN, z tym że uzasadnione koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć:

1) 1 000 PLN w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
2) 1 500 PLN w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych w pkt 1).

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę zapisu Sekcji VI C pkt 4

 

2. zmianę zapisu Sekcja VI pkt. 6 - proponujemy uzupełnienie wyłączeń o następujące zapisy:

1) spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego, inne osoby upoważnione do korzystania z pojazdu, osoby, z którymi Ubezpieczony lub osoba upoważniona do korzystania z pojazdu pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) powstałe w pojeździe użytym przez osoby wymienione w pkt 1) jako narzędzie przestępstwa,
3) gdy kierowca zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia mimo spoczywającego na nim prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia lub polecenia pozostania na miejscu zdarzenia wydanego przez funkcjonariusza policji,
4) powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu,
5) polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie,
6) powstałe w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg,
7) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową,
8) powstałe w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem sytuacji gdy prawo własności pojazdu przeszło na jego Użytkownika,
9) polegające na kradzieży przyjętego do ubezpieczenia sprzętu audiofonicznego i audiowizualnego posiadającego zdejmowany panel czołowy, w przypadku gdy nie zostanie on zwrócony do Ubezpieczyciela,
10) polegające na kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub jego wyposażenia dodatkowego:

a)     gdy stwierdzono, że w chwili dokonania kradzieży, z wyłączeniem rozboju, pojazd nie był zabezpieczony przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji oraz w sprawne i włączone każde z wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,

b)     w przypadku pozostawienia w pojeździe lub w miejscu do którego mają dostęp osoby nieupoważnione: dowodu rejestracyjnego, klucza, karty, lub innego urządzenia służącego do jego otwarcia i/lub uruchomienia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu Sekcji VI  C punkt 6 proponowany przez Wykonawcę. Zamawiający rozszerza katalog wyłączeń w punkcie 6 Sekcji VIC o punkt 6.1.18 w brzmieniu:

polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową

 

3. Zmianę zapisu Sekcja VI pkt. 7.5 - wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o treść:

Powyższe dotyczy pojazdów o wartości fakturowej brutto do 300.000 PLN.


Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis punktu 7.5 Sekcji VIC otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się zasadę, że pojazdy fabrycznie nowe wraz z wyposażeniem będą ubezpieczone w zakresie przewidującym gwarantowaną sumę ubezpieczenia przez 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej. Powyższe dotyczy pojazdów o wartości fakturowej brutto do 300.000 zł.

 

4. Zmianę zapisu Sekcja VI pkt. 7.8 - proponujemy następujący zapis:

Ubezpieczenie AC/KR wszystkich pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia jest rozszerzone o opcję Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu Sekcja VI pkt 7.8

 

5. Zmianę zapisu Sekcja VI pkt. 8.1.3 - wnioskujemy o usunięcie treści „przy czym wartość    potrącenia nie może przekroczyć 30% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody".

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu Sekcja VI pkt 8.1.3

 

6. Zmianę zapisu Sekcja VI pkt. 8.1.4 - proponujemy następujący zapis:

W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczyciel zaoferuje pomoc w zorganizowaniu sprzedaży ubezpieczonego pojazdu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu Sekcja VI pkt 8.1.4


Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 10.08.2010 11:09
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2010 12:20
Liczba wyświetleń: 2045

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 18.08.2010 12:11 Dariusz Matuszkiewicz
2 Ogłoszenie o zamówieniu 10.08.2010 11:09 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom