bip_menu_top
print

2009-10-26 14:13:00

Zakres kompetencji


1. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Urzędu, obsługę administracyjną Rady, komisji i sołectw oraz Wójta, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych, szkoleniowych i bhp pracowników, spraw kultury, sportu, zdrowia i oświaty, współdziałania z organizacjami pozarządowymi, a także odpowiada za obsługę wyborów i referentów. 

2.   Do zadań Referatu w zakresie spraw organizacyjnych należy: 

1) opracowywanie projektów nowelizacji Statutu Gminy i Urzędu; 

2) opracowywanie i wdrażanie projektów nowelizacji Regulaminu, Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania Urzędu, a także kontrola ich realizacji; 

3) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Urzędu; 

4) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej; 

5) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Wójta; 

6) prowadzenie zbioru porozumień dotyczących zadań powierzonych innym jednostkom; 

7) prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń i innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta oraz ich udostępnianie; 

8) prowadzenie zbiorów i nieodpłatne udostępnianie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego oraz w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu;

9) wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. 

3.   W zakresie obsługi Rady i sołectw: 

1) obsługa biurowa i organizacyjna Rady, jej komisji i sołectw, w tym przygotowanie materiałów oraz dokumentowanie ich posiedzeń; 

2) zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań; 

3) tworzenie warunków do prawidłowego wypełniania mandatu radnego; 

4) organizacyjne i kancelaryjne zabezpieczenie wyborów sołtysów; 

5) prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych; 

6) przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych zainteresowanym Referatom oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem; 

7) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady; 

8) przekazywanie do publikacji w dzienniku urzędowym uchwał Rady stanowiących prawo miejscowe; 

9) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę w postaci elektronicznej oraz udostępnianie ich do powszechnego wglądu ; 

10) obsługa funduszu sołeckiego. 

4.   W zakresie obsługi kancelaryjnej: 

1) prowadzenie sekretariatu Urzędu; 

2) przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do dekretacji; 

3) koordynacja zadań dotyczących obiegu, rejestracji, znakowania, przechowywania i archiwizowania dokumentów z uwzględnieniem przepisów określonych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin oraz przepisów wewnętrznych w tym zakresie; 

4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków; 

5) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów z Wójtem i Zastępcą. 

5. W zakresie spraw pracowniczych: 

1) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz dokumentacji kierowców ochotniczych straży pożarnych; 

2) organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy pracowników samorządowych; 

3) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

4) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników; 

5) organizowanie i koordynowanie praktyk zawodowych; 

6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej; 

7) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych; 

8) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą; 

9) załatwianie spraw emerytalnych-rentowych pracowników; 

10) organizowanie staży, prac interwencyjnych i robót publicznych w ramach współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy. 

6.   W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 

a) egzekwowanie utrzymania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w pomieszczeniach socjalno – bytowych w Urzędzie, 

b) przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników Urzędu w zakresie BHP oraz organizowanie szkoleń okresowych w tym zakresie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników, 

c) prowadzenie okresowych przeglądów pomieszczeń i stanowisk pracy zmierzające do eliminowania zagrożeń wypadkowych i uciążliwych warunków pracy, 

d) prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy dla pracowników Urzędu; 

2) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych; 

3) realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z ustaw związanych z ochroną zdrowia;

3) zapewnienie w Urzędzie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

7.   W zakresie spraw gospodarczych i obsługi administracyjnej: 

1) gospodarowanie środkami na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu; 

2) zarządzanie budynkami Urzędu; 

3) zapewnienie technicznego funkcjonowania Urzędu, w tym planowanie i prowadzenie remontów oraz konserwacji wyposażenia technicznego pomieszczeń biurowych; 

4) zabezpieczenie mienia Urzędu przed kradzieżą, włamaniem i pożarem; 

5) prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, wyposażenie Urzędu w materiały biurowe, druki, pieczątki oraz tablice; 

6) zapewnienie informacji wizualnej w Urzędzie; 

7) prowadzenie prenumeraty czasopism i wydawnictw zamawianych do Urzędu; 

8) prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek Urzędu; 

9) zabezpieczenie łączności oraz nadzór nad sprawnością sieci telefonicznej; 

10) powadzenie biblioteki samorządowej. 

8. W zakresie prowadzenia archiwum zakładowego: 

1) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu oraz przestrzeganie, wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt; 

2) archiwizacja dokumentów przekazywanych przez Referaty do archiwum; 

3) wydawanie kserokopii ze zgromadzonej w archiwum dokumentacji; 

4) prowadzenie ewidencji aktualnie posiadanych akt; 

5) brakowanie akt kategorii „B”, dla których upłynął okres przechowywania; 

6) przekazywanie akt kategorii „A” do Archiwum Państwowego; 

7) przekazywanie rocznych sprawozdań Wójtowi oraz Dyrektorowi właściwego Archiwum Państwowego; 

8) zabezpieczenie akt przed zniszczeniem; 

9) współdziałanie ze składnicami akt jednostek organizacyjnych. 

9. W zakresie spraw ogólnych: 

1) wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz referendów; 

2) wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych; 

3) upowszechnianie idei samorządowej; 

3) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny; 

4) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem przez Wójta oświadczeń majątkowych; 

5) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej w Urzędzie. 

10. W zakresie oświaty: 

1) ustalanie sieci publicznych przedszkoli; 

2) ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów; 

3) prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych oraz dokonywanie wpisów do ewidencji i wydawanie stosownych zaświadczeń; 

4) koordynowanie spraw w zakresie edukacji przedszkolnej oraz szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy; 

5) prowadzenie ewidencji i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat; 

6) dokonywanie oceny pracy dyrektorów podległych jednostek, we współdziałaniu z organami nadzoru pedagogicznego; 

7) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych podległych jednostek; 

8) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i obsługą administracyjno – biurową komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; 

9) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w tym prowadzenie rejestru wydawanych aktów mianowania nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Gminę; 

10) monitorowanie terminów upływu kadencji powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych i wykonywanie stosownych czynności w tym zakresie; 

11) wykonywanie czynności dotyczących powoływania i odwoływania dyrektorów szkół i przedszkoli; 

12) ustalanie wynagrodzeń dodatków i innych pochodnych od wynagrodzeń dyrektorów szkół i przedszkoli; 

13) współdziałanie z Kuratorium Oświaty i innymi placówkami oświatowymi; 

14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych; 

15) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem na terenie gminy forum opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobków, klubów dziecięcych oraz miejsc sprawowania opieki przez opiekunów dziecięcych; 

16) wydawania zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego; 

17) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek; 

18) organizowanie dowozu dzieci do szkół; 

19) sporządzenie sprawozdań statystycznych, w tym w  Systemie Informacji Oświatowej (SIO), 

20) prowadzenie spraw stypendialnych i zasiłków losowych dla uczniów; 

21) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę; 

22) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach oświaty; 

23) podejmowanie działań mających na celu korzystanie z programów i środków Unii Europejskiej skierowanych na działalność oświatową; 

24) nadzór nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki szkolnej dzieci i młodzieży 

25) wypełnianie innych zadań związanych z pełnieniem funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola i szkoły na terenie gminy. 

11. W zakresie ochrony zdrowia, polityki społecznej, kultury, sportu, turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

1) koordynacja realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury; 

2) nadzór nad działalnością gminnych instytucji kultury oraz prowadzenie ich rejestru; 

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku; 

4) podejmowanie działań promujących sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Gminy; 

5) nadzór nad technicznym utrzymaniem placówek sportu; 

6) promocja walorów turystycznych Gminy; 

5) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

6) współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi i urzędami w zakresie przeciwdziałania bezrobociu; 

7) nadzorowanie realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej; 

8) realizacja polityki prozdrowotnej Gminy; 

9) przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kreowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

10) stwarzanie warunków dla realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; 

11) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym przeprowadzanie procedur konkursowych o dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań pożytku publicznego. 

12. W zakresie obsługi informatycznej i komputeryzacji Urzędu: 

1) utrzymywanie w należytym stanie sieci LAN w Urzędzie Gminy oraz serwerów, zapewnienie bezpieczeństwa przekazu informacji droga internetową; 

2) pomoc techniczna, merytoryczna przy korzystaniu z programów komputerowych oraz obsługi komputera; 

3) administrowanie siecią komputerową Urzędu, konfiguracja sprzętu komputerowego, nadzór nad poprawnością działania usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, administrowanie i nadzór nad serwerami oraz komputerami w zakresie obsługi technicznej; 

4) informatyzacja, budowa, wdrażanie i rozwój systemów informatycznych Urzędu oraz koordynacja informatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy; 

5) informatyczne zabezpieczenie danych Urzędu, a w szczególności danych osobowych w systemie informatycznym; 

6) gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową i koordynacja zaspokajania potrzeb Urzędu w tym zakresie; 

7) zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych; 

8) prowadzenie spraw witryn internetowych, a w szczególności: 

a) koordynacja działania komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowywania materiałów, edycji, udostępniania dokumentów i informacji publicznej; 

b) redakcja stron internetowych Gminy, w tym Biuletynu Informacji Publicznej, we współpracy z komórkami organizacyjnymi  Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, 

c) kontrola treści i formy witryn internetowych, 

d) obsługa techniczna stron internetowych (aktualizacje i modernizacje kodu źródłowego stron internetowych); 

9) obsługa techniczna w zakresie prowadzenia zbiorów w postaci elektronicznej i udostępniania aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz aktów prawa miejscowego, w tym przekazywania uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym; 

10) współdziałanie w zakresie wyboru oraz zakupu sprzętu komputerowego odpowiedniego do danego stanowiska pracy; 

11) zabezpieczenie stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie; 

11) nadzór, monitorowanie i dbanie o bezpieczeństwo sieci wewnętrznej Urzędu przed zagrożeniami z sieci rozległej WAN oraz wykrywanie włamań i ataków sieciowych wraz z ich blokowaniem po wstępnej diagnozie szkodliwości isieciowych; 

12) realizacja pozostałych zadań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych oraz innych przepisów w tym zakresie. 


Telefon: (43) 677 10 02
Fax: (43) 677 10 06

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 26.10.2009 13:13
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2012 12:47
Liczba wyświetleń: 3788

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zakres kompetencji 26.10.2009 13:13 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom